Karbid zawiera zazwyczaj rózne domieszki

Karbid zawiera zazwyczaj różne domieszki pochodzące z za- nieczyszczeń wapna i koksu używanych do jego produkcji. Za- nieczyszczenia te przechodzą do acetylenu głównie w postaci siar- kowodoru (H2S), amoniaku (NH3) i fosforowodoru (PH3). Więk- szość tych zanieczyszczeń rozpuszcza się w wodzie, może być więc usunięta z gazu przez płukanie. Według PN-54C-23050 zawartość PH3 w acetylenie nie powinna przekraczać objętościowo 0,08%. Aby usunąć fosforowodór, który ujemnie wpływa na metal spa- wany, przepuszcza się acetylen przez oczyszczacze, wypełnione masą wiążącą fosforowodór chemicznie. Masa wyrabiana w Polsce nosi nazwę „Siotol” . Produkowane w kraju oczyszczacze typu OA W są 2 wielkości: 1) przepustowość 5 mśh, ładunek jednorazowy Siotolu 60 kg oraz 2) przepustowość 16 m-h, ładunek – 180 kg. Oba oczyszczacze zbudowane są na wysokie ciśnienie acetylenu (do 1,5 atn). Acetylen – spośród wszystkich gazów palnych – ma naj- silniejszą skłonność do wybuchu tworząc z powietrzem i tlenem mieszaniny wybuchowe w bardzo szerokim zakresie. Mieszaniny z powietrzem mogą wybuchać przy zawartości acetylenu w gra- nicach od 2,2 do 81% objętościowo, a z tlenem – w granicach od 2,8 do 93%. Największe niebezpieczeństwo wybuchu miesza- niny acetylenowo-powietrznej istnieje w zakresie 7-13% zawar- tości acetylenu. Dlatego też przepisy użytkowania urządzeń ace- tylenowych muszą być przestrzegane z całą surowością. . Acetylen z miedzią tworzy związek, który •przy podgrzaniu lub pod uderzeniem łatwo wybucha, dlatego nie wolno stosować mie- dzi na części instalacji acetylenowej. Acetylenu w stanie gazowym nie wolno sprężać powyżej 1,5 atn, gdyż rozkłada się i łatwo wybucha nawet bez zapalenia, np. wskutek silnego wstrząsu. [hasła pokrewne: , , ]