Wyzarzanie odprezajace W konstrukcjach spawanych

Wyżarzanie odprężające W konstrukcjach spawanych bardzo silnie obciążonych, które muszą odpowiadać wysokim wymaganiom pod względem pew- ności, jak kotły, zbiorniki wysokoprężne itp., naprężenia spawal- nicze muszą być usuwane. W tym celu poddaje się całe obiekty I spawane wyżarzaniu odprężającemu (dla stali miękkiej w temp. 600-650°CY. Należy zwracać uwagę, aby podczas ogrzewania i podczas stygnięcia temperatura we wszystkich częściach obiektu żarzonego była jednakowa. Czas nagrzewania przedmiotu i szyb- kość spadku temperatury podczas stygnięcia zależą od rodzaju i grubości metalu spawanego; powinny one być dokładnie określo- ne i kontrolowane w czasie zabiegu, w przeciwnym razie wy- żarzanie odprężające może dać skutek wprost przeciwny: zwięk- szyć naprężenia własne w przedmiocie wyżarzanym.
SPAWALNOŚC METALI A STRUKTURA METALU W ZŁĄCZU SPAWANYM Strefa wpływu ciepła Pas metalu z obu stron spoiny, gdzie ogrzewanie, a następnie stygnięcie metalu wywołuje zmiany w strukturze, nazywamy strefą wpływu ciepła. Przy spawaniu stali miękkiej strefa ta rozciąga się od brzegów spoiny aż do miejsca, w którym metal „został ogrzany podczas spawania do temp. ok, 500°C. Zależnie od temperatury ogrzania podczas spawania rozróżnia- my w strefie wpływu ciepła – w przypadku stali miękkiej – 4 odcinki 1) Bardzo wąski pas częściowego topienia metalu rodzimego; zanieczyszczenia metalu tlenkami lub żużlami są naj częstszymi wadami na tym odcinku. 2) Odcinek przegrzania, o strukturze gruboziarnistej, która nie wpływając w większym stopniu na wytrzymałość, obniża znacznie ciągliwość i udarność metalu. W strefie tej mogą występować pęknięcia tym łatwiej, im więcej węgla zawiera stal, im bardziej jest podatna do hartowania i im szybciej odbywało się stygnięcie I metalu. 3) Odcinek normalizacji, charakteryzujący się rozdrobnieniem ziarna, .co wpływa-dodatnio na własności plastyczne metalu. 4) Odcinek niezupełnego przekrystalizowania, o strukturze nie- jednorodnej, częściowo tylko ulepszonej; grupki drobnych ziarn, pochodzących od częściowego wyżarzania, otaczają grube krysz- tały, które nie przeszły procesu rozdrobnienia. W stali miękkiej ogrzanej do temperatury niższej od 725 „C występują już tylko niewielkie zmiany struktury i własności me- chanicznych; [podobne: , , ]