Kolejnosc wykonywania spoin Kierunek i

Kolejność wykonywania spoin Kierunek i kolejność poszczególnych odcinków ściegów oraz kie- runek i kolejność poszczególnych ściegów w spoinie wpływa na stan naprężeń spawalniczych i na odkształcanie się złącza; ko- lejność znowu i kierunek wykonywania poszczególnych złącz kon- strukcji wpływa na stan naprężeń w poszczególnych elementach konstrukcji i na wielkość ich odkształceń. Jako przykład rozpa- trzmy łączenie blach w duże powierzchnie, jak to bywa np. przy budowie statków, zbiorników wielkich rozmiarów itp.
Zapobieganie naprężeniom spawalniczym przez podgrzewanie przedmiotu spawanego Ponieważ naprężenia spawalnicze• powstają wskutek miejsco- wego podgrzewania przedmiotu i nierównomiernego skurczu me- talu podczas ostygania, można radykalnie zapobiec naprężeniom przez całkowite zagrzanie przedmiotu przed spawaniem i bardzo powolne równomierne studzenie po spawaniu. Gdy podczas styg- nięcia temperatura we wszystkich częściach przedmiotu jest stale jednakowa, przedmiot kurczy się jednakowo (w spoinie i w ota- czającym metalu) i naprężenia nie występują. tak postępuje się w przypadku spawania metali kruchych, jak żeliwo, odlewy z brązu, ze stopów aluminiowych itp. Jest to zabieg, bardzo kosz- towny; dlatego niejednokrotnie zastępujemy go częściowym ogrze- waniem. Ogrzewać należy przedmiot w ten sposób, aby wywołać przed spawaniem rozszerzenie się rowka spoiny. Skurcz spoiny pod- czas stygnięcia nie będzie wtedy hamowany, gdyż stygnięcie miejsc podgrzanych przedmiotu wywoła zbliżanie się brzegów spoiny ku sobie, a więc stygnięcie przedmiotu wywoła ruch me- talu w tym samym kierunku co skurcz spoiny i naprężenia. nie powstaną, Przykład częściowego podgrzewania. Przed- miot ogrzewany w miejscach zaznaczonych literą A – stygnąc – . kurczy się w tym samym kierunku co spoina S. Gdy przedmiot ma kształt skomplikowany, określenie miejsca podgrzewania może przedstawiać trudności. Ułatwia to bardzo prosta reguła: podgrzewać należy w tych miejscach, gdzie nastą- piłoby pęknięcie przedmiotu pod działaniem klina wbijanego w rowek spoiny. Łatwo to sprawdzić na przykładach wyobrażających pęknięcia odlewu żeliwnego. Pęknięcie nie wymaga ogrzewania, gdyż skurcz jest swobodny. Łatwo sprawdzić że podgrzewanie w miejscach A powoduje rozszerzenie się rowka spoiny; oczywiście reguła „klina w spoinie” pokrywa się z regułą „rozszerzania się rowka” przez podgrzewanie. [więcej w: , , ]