KLASYFIKACJA PROCESÓW SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO 1.

KLASYFIKACJA PROCESÓW SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO 1. Spawanie łukowe i spawanie elektryczne Często można spotkać w literaturze technicznej, że spawanie łu- kowe nazywane jest spawaniem elektrycznym, tymczasem nie są to bynajmniej terminy równoznaczne. Spawanie łukowe jest oczy- wiścię spawaniem elektrycznym, ale spawanie elektryczne nie jest spawaniem łukowym. Aby orientować się wśród procesów spawania elektrycznego i uniknąć tego rodzaju pomyłek, została ustanowiona polska norma, zawierająca klasyfikację spawalnic- twa, PN-61M-69001. Podstawy podziału Główny podział „Spawalnictwa”, wskazuje, że istnieją 3 rodzaje „spawania”: elek- tryczne, gazowe i termitowe. Po omówieniu różnych procesów spawania elektrycznego możemy obecnie uzupełnić ten schemat dalszym podziałem. Pierwszą podstawą dla klasyfikacji „spawania elektrycznego”, jest postać energii elektrycznej, występującej jako źródło ciepła w tych procesach. Najczęściej jest to łuk, ale również do topienia wykorzystuje się zjawisko oporu żużl.a (spa- . wanie żużlowe), strumień elektronów w próżni (spawanie elektro- nowe) i plazmę. Na dalszych szczeblach podziałowi ulega tylko „spawanie łukowe”. Przede wszystkim podstawą podziału jest ro- dzaj elektrody: elektroda topliwa, która służy jednocześnie za spo- iwo i nietopliwa, prawie wyłącznie wolframowa. .. Spawanie elektrodą topliwą dzieli się na spawanie łukiem nie- osłoniętym, w atmosferze naturalnej (już obecnie stosowane zu- . pełnie wyjątkowo jako spawanie elektrodą gołą) i spawanie w atmosferze sztucznie wytworzonej przez topiącą się osłonę z top- nika lub przez odpowiednio dobrany gaz. Zależnie czy topnik wy- stępuje jako otulina (spawanie ręczne elektrodą otuloną i spawa- nie elektrodą leżącą), czy w postaci proszku (spawanie łukiem krytym), oraz od rodzaju osłony gazowej (spawanie argonowe E. T., spawanie detowe) przeprowadzony został podział ostatnich gałęzi spawania elektrodą topliwą. Przeprowadzono podobnie podział procesów przy użyciu elek- trody wolframowej. Spawanie łukiem węglowym występuje pod 2 postaciami: jako spawanie „łukiem ciągłym”, to znaczy spawa- nie analogiczne do spawania elektrodą gołą już obecnie stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach, praz „łukiem przerywanym”, używane W „spawadełkach elektrycznych” do cienkich drucików i blaszek. Tym sposobem klasyfikacja spawania elektrycznego wykazuje w ostatecznym podziale 13 procesów, oznaczonych cyframi. Z tych 13 procesów, oznaczone cyfrą 1, 3, 7 i 9 są już praktycznie prawie nie używane, jako przestarzałe, zaś proces 13 – jeszcze jest w pieluchach. Z pozostałych 8 rodzajów spawania elektrycznego naj szerzej stosowane, mające najbardziej uniwersalny.charakter, są procesy 2 i 4, szanse rozwoju na okre- ślonych polach zastosowania mają procesy 6, 8, 11. [podobne: , , ]