SPAWANIE LUKOWE PRZY UZYCIU ELEKTRODY

SPAWANIE ŁUKOWE PRZY UŻYCIU ELEKTRODY WĘGLOWEJ Elektrody węglowe W opisanych wyżej metodach spawania łukowego elektrodą nie- topliwą (spawanie argonowe i atomowe) rolę elektrody nietopli- wej pełni pałeczka wolframowa. Typową jednak elektrodą tego rodzaju, od samego początku spawania, była elektroda węglowa; Pierwsze patenty Benardosa z 1887 r. dotyczyły właśnie zastoso- wań łuku elektrody węglowej do spawania i cięcia. Zaletą łuku węglowego jest wysoka temperatura. Natomiast wskutek prze- chodzenia węgla do metalu spawanego, spawanie elektrodą węglo- wą nie mogło znaleźć zastosowania do łączenia stali i z tego po- wodu elektroda węglowa nigdy nie znalazła szerszego zastosowa- nia. W praktyce stosuje się raczej elektrody grafitowe, które otrzy- muje się przez grafityzację węgla za pomocą odpowiedniej obrób- ki termicznej w temperaturze ok. 2600°.c. Elektrody grafitowe le- piej przewodzą prąd, są bardziej odporne na działanie wysokich temperatur i dlatego mogą być obciążone wyższym natężeniem prądu niż o tym samym przekroju elektrody węglowe. Charakte- rystykę elektrod węglowych podaje norma PN-57E-69010. [więcej w: , , ]