Urzadzenia zautomatyzowane w postaci glowicy

Urządzenia zautomatyzowane w postaci głowicy zawieszonej nad przedmiotem i posuwającej się po prowadnicy lub zmontowa- nej na wózku przesuwającym się po szynach obok przedmiotu albo na samym przedmiocie, znajdują szerokie zastosowanie szcze- gólnie przy spawaniu blach cienkich bez spoiwa. Spawanie argonowe elektrodą topliwą stosuje się do większych grubości metalu; jest ono znacznie wydajniejsze niż spawanie ar- gonowe E.W. Prąd pobierany jest ze spawarki D poprzez wyłącznik E. Spa- wacz włącza jednocześnie prąd, posuw drutu i dopływ gazu na- ciskając spust C. Regulator F reguluje napięcie i natężenie prądu zależnie od szybkości posuwu drutu w ten sposób, aby szybkość topienia była równa szybkości posuwu. . Proces spawania jest półmechaniczny, gdyż tylko prowadzenie łuku wzdłuż spoiny pozostawione jest spawaczowi. Przy spawa- niu całkowicie zmechanizowanym części składowe urządzenia są zmontowane na głowicy stałej lub ruchomej, analogicznie do opi- sanych uprzednio spawarek do spawania łukiem krytym. Charakterystyczną cechą tej metody jest stosowanie drutu o małej średnicy (1,5 do 4 mm), topiącego się z wielką szybkością przy wielokrotnie wyższych natężeniach prądu niż natężenia sto- sowane dla tych średnic przy spawaniu łukiem zwykłym. Dzięki wysokiej. gęstości prądu łuk wtapia się w metal rodzimy na znaczną głębokość, tak że rowek spoiny może być bardzo wąski, częściowo lub całkowicie nieukosowany, co zmniejsza zużycie spoiwa i żwiększa szybkość spawania. W tych warunkach wydajność procesu jest bardzo wysoka, dlatego stosuje się go przeważnie do spawania przedmiotów o większej grubości. Przy- gotowanie brzegów do spawania jest podobne jak przy spawaniu łukiem krytym (patrz rozdz. II A). Spawanie wykonuje się normal- nie Y” pozycji pionowej. Do spawania argonowego E.T. stosujemy w kraju to samo urządzenie, co do spawania detowego, jedynie zamiast •butli z CO2 załącza się butlę z argonem; jest to półautomat typu EMa-400, który (bez źródła zasilania i bez butli z reduktorem) Konieczność stosowania argonu o wysokim stopniu czystości 99,8%, co jest dość trudne do osiągnięcia i znacznie powiększa koszty, stoi na przeszkodzie rozpowszechniania się spawania argo- nowego E.W. i E.T. Krajowy argon o czystości 95% można stoso- wać po odwodnieniu do spawania stali, natomiast spawanie metali nieżelaznych niedostatecznie czystym argonem daje złe wyniki (spoina porowata itp.). [przypisy: , , ]