Spawanie i ciecie przy uzyciu

Spawanie i cięcie przy użyciu innych materiałów palnych niż acetylen Oprócz• acetylenu stosuje się czasami do spawania inne gazy palne, jak wodór, gaz świetlny, propan, butari – lub ciekłe pali- wa: naftę, benzynę, benzol, które doprowadza się do palnika pod postacią par. Płomień wodorowo-tlenowy ma temperaturę ok. 2600°C, a więc o ok. 500° niższą niż płomień acetylenowo-tlenowy. Można go stosować do blach stalowych o grubości nie przewyższającej 5 mm, przy czym czas spawania jest znacznie dłuższy a spawanie jest kosztowniejsze. Niekiedy stosuje się palniki wodorowo-tlenowe do spawania aluminium, ołowiu itp. łatwo topliwych materiałów, Wodór, otrzymywany zazwyczaj z wody przez elektrolizę, jest magazynowany pod ciśnieniem 150 atn. Wymagania techniczne dotyczące wodoru podane są w normie PN-61C-84908. Mieszanka wodoru z powietrzem lub tlenem jest w wysokim stopniu wybu- chowa. Palniki wodorowe są palnikami wysokiego ciśnienia. Wo- dór pobierany jest z butli w podobny sposóbjak tlen, tj. przez reduktor, który nakręca się na butlę. Mieszanka do spawania po- winna zawierać objętościowo ok. 4 razy więcej wodoru niż tlenu. W płomieniu wodorowo-tlenowym tylko połowa wodoru znaj- dującego się w mieszance łączy się z czystym tlenem, reszta spa- lana jest tlenm z powietrza 4 H2 + O2 = 2 H20 + 2 H2 2. H2 + O2 (z powietrza) = 2 H20 Dzięki nadmiarowi wodoru w mieszance płomień wodorowo- tlenowy ma własności redukujące, podobnie jak płomień acetyle- nowo- tlenowy. Gaz świetlny jeszcze mniej nadaje się do spawania. To samo dotyczy mieszanek propan-tlen lub butan-tlen, które stosuje się tylko w wyjątkowych przypadkach. Przy cięciu tlenem również acetylen ma dużą przewagę nad innymi gazami. Szczególniej przy spawaniu ręcznym. Stosowanie acetylenu przy cięciu tlenem ma tę zaletę, że pod- grzewanie wstępne trwa bardzo krótko, a mianowicie: ok. 6 sek dla grubości 10 mm, ok. 10 sek dla 20 mm, ok. 15 sek dla 50 mm i ok. 25 sek dla 100 mm. Do cięcia grubych bloków stosowany jest niekiedy wodór, cho- ciaż daje on płomień o niższej temperaturze (ok. 2600°C) niż ace- tylen, ale za to bardzo długi, co jest korzystne przy cięciu bardzo grubych przekrojów. Używane bywają również palniki na gaz świetlny oraz palniki benzynowo-tlenowe lub naftowo-tlenowe. Zaletą ciekłego paliwa jest taniość, łatwość magazynowania i dostawy na miejsce pracy. Wadą palnika na paliwo ciekłe jest gaśnięcie na silnym wietrze, zapychanie się palnika zanieczyszczeniami z paliwa oraz trudności przy zapalaniu palnika. Natomiast propan, butan lub ich mieszaniny mają z powodze- niem zastępować acetylen w palnikach do cięcia. W programie produkcji palników krajowych figuruje palnik typu PC-llP na propan-butan. Różni się on od typowego palnika do cięcia PC-ll, wyżej opisanego, wymiarami smoczka, komory mieszankowej, oraz dysz. Przy masowych robotach cięcia zamiana acetylenu na pro- pan-butan może dać korzyści ekonomiczne. [podobne: , , ]