Przygotowanie brzegów do spawania acetylenowego

Przygotowanie brzegów do spawania acetylenowego Spoiny czołowe spawane metodą w prawo lub w lewo kształtem swym przypominają opisane uprzednio czołowe spoiny łukowe. Bardzo cienkie blachy (do 1 mm grubości) łączy się spoiną I bez odstępu, zwaną spoiną „brzeżną”, otrzymaną przez stopienie zagiętych brzegów. Wysokość zagięcia wynosi 1-2 gru- bości blachy. Spoina ta ma skłonność do pękania podczas stygnię- cia z powodu karbów, które pozostają z przeciwnej strony spoiny między zagiętymi blachami. Jeżeli zagięcie brzegów nie może być bardzo dokładnie wykonane (np. na prasie), to lepiej zamiast tej spoiny stosować spoinę na I. Grubsze blachy do 3 mm włącznie można spawać na I, dając odstęp e równy mniej więcej grubości blachy od 4 mm – na V (rys. 105c), od 12 mm – także na X. Wymiary rowków spoin czołowych są przedmiotem normy PN-65M-69013. Ponieważ ostre krawędzie u dołu ulegają łatwo stopieniu, metal stopiony przedostaje się przez poszerzoną szczelinę na dru- gą stronę i tworzy sople, których usuwanie jest kosztowne. Aby tego uniknąć pozostawia się w dolnej części brzegów „próg” o wy- sokości do 3 ,mm. Trzeba wtedy uważać, aby próg ten został dobrze przetopiony, w przeciwnym bowiem razie pozostała szcze- lina stać się może łatwo zaczątkiem pęknięcia. Dlatego daje się odpowiednio szeroki odstęp, mianowicie do 3 mm. W związku z trudnościami uzyskania dobrego przetopu powstała właśnie me- toda spawania „w górę”. Spoiny są zazwyczaj jednowarstwowe, o 1 ściegu; tylko grube blachy (powyżej 12 mm grubości), które rzadko są spawane pal- nikiem, wykonuje się dwiema warstwami. Do blach grubości powyżej 7-8 mm nie stosuje się normalnie spawania acetylenowego, lecz inne .metody, przede wszystkim spawanie łukowe. Spoiny pachwinowe, tak chętnie stosowane przy spawaniu łu- kowym, nie nadają się do spawania acetylenowego, gdyż blachy silnie się nagrzewają, płomień „odbijany” jest z powrotem, od- kształcenia są zazwyczaj duże. Przedmioty przeznaczone do spawania palnikiem powinny być tak ukształtowane, aby złącza można było wykonać spoinami czo- łowymi, naj odpowiedniejszymi do tego procesu spawania. [przypisy: , , ]