Centrale acetylenowe W duzych zakladach

Centrale acetylenowe W dużych zakładach acetylen i tlen są doprowadzane do stano- wisk spawania i cięcia rurociągami. Dotychczas acetylen był wy- twarzany w wytwornicy wsypowej niskiego ciśnienia (300 do 500 mm słupa wody). Ustawiając dodatkowo sprężarkę acetylenową można zasilić sieć acetylenem sprężonym do 0,15-1,5 atn, co daje liczne ko- rzyści (równomierność ciśnienia przy dużym odbiorze gazu, moż- ność pracy palnikami na wysokie ciśnienie). Stanowiska sieci wy- sokiego ciśnienia zaopatrzone są w reduktory acetylenowe. Insta- lacje tego rodzaju wytwarzane są obecnie tylko na specjalne za- mówienie, jako typ „Perun WA”, o wydajności 40 m3h, przy tym zazwyczaj ustawia się 2 wytwornice obok siebie, aby w czasie okresowych oczyszczeń i przeglądów, nie wstrzymywać produkcji acetylenu. Wytwórnie acetylenu rozpuszczonego korzystają prze- ważnie z wytwornic na niskie ciśnienie. Coraz większe rozpo- wszechnienie zyskują jednak wytwornice wsypowe wysokiego ciśnienia, typu SWW -40, który figuruje w normalnym programie naszych fabryk krajowych o wydajności 40 m-h i jęd- norazowym załadunku karbidu 200 kg. Zbiornik główny wyposażony jest w samoczynnie działające: urządzenie zasypu karbidu wraz z mieszadłem, urządzenie odmu- lające, oraz regulator dopływu wody regulujący pracę wytworni- cy. Urządzenie zasypowe i mieszadło poruszane są specjalnym silnikiem wodnym, do napędu którego wykorzystana jest energia dopływającej do wytwornicy wody. Praca urządzenia zasypowego regulowana jest regulatorem dopływu wody, który zależnie od poboru gazu i ciśnienia panującego w wytwornicy włącza lub wyłącza silnik wodny. Praca wytwornicy przebiega następująco: Karbid znajduiący się w koszu zasypowym zostaje przy po- mocy ciągnika umieszczony nad zasobnikiem i wsypany doń, a na- stępnie przesypany do zbiornika karbidu i opada do komory za- sypowej, skąd przy pomocy urządzenia zasypowego wrzucany jest w niewielkich porcjach do wody i osiada na ruszcie. Dopływ wody do wytwornicy odbywa się z sieci wodociągowej lub hydrofora. Mieszadło zapewnia pełniejsze odgazowanie karbidu powodując ciągły ruch wody. Wytworzony acetylen odpływa do zbiornika gazu, skąd przez reduktor i wodny bezpiecznik doprowadzony jest do rurociągu. Powstałe z reakcji wapno jest samoczynnie, okre- sowo odprowadzane rurą i kanałem do dołów osadowych na ze- wnątrz budynku, przy czym zabezpieczony jest właściwy poziom wody w wytwornicy. Wytwornica wyposażona jest w niezbędne przyrządy pomiarowe ciśnień i temperatury, wodowskaz, oraz po- siada samoczynny wizualny wskaźnik minimalnego poziomu kar- bidu, który sygnalizuje konieczność przystąpienia do ponownego ładowania karbidu. [więcej w: , , ]