Acetylen rozpuszczony Przechowywanie acetylenu W

Acetylen rozpuszczony Przechowywanie acetylenu W butli pod wyższym ciśnieniem jest możliwe tylko wtedy, gdy jest on rozpuszczony w acetonie. Ciśnie- nie acetylenu w butli ze względu na bezpieczeństwo ograniczone jest do 15 atn. Aceton rozpuszcza 25-krotną ilość acetylenu w sto- sunku do swej objętości na każdą atmosferę ciśnienia. Jeden litr acetonu przy ciśnieniu 15 atn rozpuszcza więc w sobie 25 X X 15 = 375 l acetylenu. Aby jednak w butli acetylen nie wydzie- lił się z acetonu, butlę wypełnia się twardą masą porowatą, której głównym składnikiem jest wypalona glinka lub cement. Masa ta jest nasycona acetonem jak gąbka wodą. Wymagania technicz- ne dotyczące acetylenu rozpuszczonego zawarte są w normie PN-54C-84905; szczegóły zaworu butli acetylenowej podaje PN-62M-69227. Zużycie acetylenu z butli mierzy się różnicą ciężaru butli przed pracą i po pracy. Jeden kg acetylenu przy normalnym ciś- nieniu i temperaturze ma objętość 855 l (1 m3 waży 1,17 kg). Bu- tla 40-litrowa, normalnie używana w przemyśle, zawiera 5,5 do 6 kg acetylenu. Aby butla dostarczana odbiorcom zawierała zaw- sze tę samą ilość acetylenu, ciśnienie napełniania musi być do- stosowane do temperatury otoczenia. Ze względu na bezpieczeństwo butla acetylenowa różni się wy- raźnie od butli tlenowej sposobem przyłączania reduktora. Re- duktor acetylenowy wyrobu krajowego podobny do tlenowego, wi- dzimy na rys. 100b. Dołącza się go do zaworu butli za pomocą jarz- ma, natomiast reduktor tlenowy przykręca się do zaworu na- krętką, jak to wyżej wspomniano. W celu uniknięcia porywania acetonu przez strumień wypły- wającego z butli acetylenu, objętość acetylenu pobieranego z l butli ogranicza się do 800 litrów na godzinę. Aby w butlach napełnionych gazami nie powstało nadmier- ne ciśnienie, trzeba je chronić przed. silnymi promieniam! słońca, nie można stawiać ich blisko grzejników itp. źródeł ciepła. Butle powinny być chronione przed wstrząsami; nie wolno oliwić zawo- rów ani zanieczyszczać ich tłuszczem; szczególnie niebezpieczne jest zetknięcie tłuszczu z tlenem, gdyż wtedy łatwo może nastąpić wybuch, W celu uniknięcia omyłek przy załączaniu butli do instalacji, co mogłoby spowodować wypadki, butle z tlenem są malowane farbą błękitną, a butle z acetylenem farbą białą; ponadto na butli nazwa gazu jest namalowana dużymi literami (ACETYLEN – czerwonymi, TLEN – czarnymi). Gdy butla nie jest pomalowana, trzeba sprawdzić rodzaj gazu na szyjce butli, gdzie jest wybita nazwa gazu. Oznaczanie barwami butli gazowych ustala norma PN-64M-69210. Wymagania techniczne dotyczące butli zawarte są W normach RN-60M-69222 do 69225, PN-63M-69226 oraz PN-62M69227. Króćce do przyłączania węży gumowych i łącz- niki do węży gumowych są przedmiotem norm PN-60M-69260 i 69261. [przypisy: , , ]